Adevarul umbla cu capul spart.          -          Adevarul invinge orice.          -          Cine spune adevarul nu poate sa multumeasca pe toata lumea.
Economie-Finante Luni 19 Aprilie 2021 - 14587
Esalonare la plata. Procedura pentru acordarea esalonarii.

I. Esalonarea la plata conform Codului de procedura fiscala[1] In ce conditii poate fi accesata esalonarea la plata? Orice categorie de contribuabil poate accesa esalonarea la plata, pe o perioada de cel mult 5 ani, respectiv:

          a) pe cel mult 6 luni, in situatia in care nu detineti garantii;

          b) pe cel mult 12 luni,  in situatia in care va incadrati in categoria contribuabililor cu risc fiscal mic[2] ;

          c) pe cel mult 5 ani, in situatia in care detineti garantii, chiar si insuficiente.

          Odata cu aceasta esalonare se poate acorda si amanarea la plata pana la finalizarea esalonarii, a dobanzilor si/sau a penalitatilor de intarziere, in vederea anularii, cu indeplinirea conditiilor prevazute de lege. Pentru anularea accesoriilor trebuie sa va incadrati intr-una din urmatoarele situatii:

          a)  obligatiile fiscale esalonate la plata, precum si cele care fac obiectul amanarii la plata, sa nu fie mai mari de 5.000 lei in cazul persoanelor fizice si, respectiv, 20.000 lei in cazul persoanelor juridice;

          b) sa constituiti garantii, in situatia in care  obligatiile fiscale esalonate la plata, precum si cele care fac obiectul amanarii la plata, sunt peste plafoanele mentionate la lit. a);

          c) sa va incadrati in categoria contribuabililor cu risc fiscal mic, caz in care trebuie sa constituiti garantii in valoare de minimum 20% din sumele ce pot face obiectul esalonarii la plata si amanarii la plata in vederea anularii.

          Pentru a beneficia de esalonare la plata trebuie sa indepliniti cumulativ urmatoarele conditii:

          a) sa va aflati in dificultate generata de lipsa temporara de disponibilitati banesti si sa aveti capacitate financiara de plata pe perioada de esalonare la plata. Aceste situatii se apreciaza de organul fiscal competent pe baza programului de restructurare sau de redresare financiara ori a altor informatii si/sau documente relevante, prezentate de dumneavoastra sau detinute de organul fiscal;

          b) sa aveti constituita garantie;

          c) sa nu va aflati in procedura insolventei;

          d) sa nu va aflati in dizolvare potrivit prevederilor legale in vigoare;

          e) sa nu vi se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

          Pe langa conditiile mai sus mentionate, trebuie sa aveti depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal. Aceasta conditie trebuie indeplinita la data eliberarii certificatului de atestare fiscala si se considera indeplinita si in cazul in care, pentru perioadele in care nu s-au depus declaratii fiscale, obligatiile fiscale au fost stabilite, prin decizie, de catre organul fiscal.

          In cazul in care indepliniti conditiile necesare si doriti sa beneficiati de esalonare la plata este necesar sa depuneti cerere de acordare a esalonarii la organul fiscal competent.

            Cererea de acordare a esalonarii la plata poate fi descarcata de pe pagina de internet a A.N.A.F., accesand link-ul: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/A1_OPANAF_1960_2019.pdf.

           

II. Anularea obligatiilor de plata accesorii[3] 

 

In ce conditii se poate accesa anularea obligatiilor de plata accesorii?

 

          Pentru a beneficia de anularea unor obligatii bugetare accesorii, aferente obligatiilor bugetare principale restante la data de 31.03.2020 inclusiv, trebuie sa indepliniti cumulativ urmatoarele conditii:

          a) toate obligatiile bugetare principale restante la 31 martie 2020 inclusiv, se sting prin orice modalitate prevazuta de lege pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv;

          b) sunt stinse prin orice modalitate prevazuta de art. 22 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv, toate obligatiile bugetare principale si accesorii administrate de organul fiscal central cu termene de plata cuprinse intre data de 1 aprilie 2020 si data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

          c) sa aveti depuse toate declaratiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, pana la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor inclusiv;

          d) sa depuneti cererea de anulare a accesoriilor dupa indeplinirea in mod corespunzator a conditiilor prevazute la lit. a) - c), dar nu mai tarziu de data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii.

          De asemenea, puteti beneficia de anularea obligatiilor accesorii aferente si urmatoarelor obligatiilor bugetare principale:

          a) cele stabilite prin declaratii rectificative, in conditiile art. X din O.U.G. nr. 69/2020;

          b) cele cu termene de plata pana la data de 31 martie 2020 inclusiv si stinse pana la aceasta data, in conditiile art. XI din O.U,G. nr. 69/2020;

          c) cele stabilite prin decizii de impunere emise ca urmare a unei inspectii fiscale aflata in derulare la data de 14 mai 2020, in conditiile art. XII din O.U.G. nr. 69/2020;

          d) cele esalonate la plata potrivit Codului de procedura fiscala, in conditiile art. XVI din O.U.G. nr. 69/2020.

          Pentru amanarea la plata, in vederea protejarii la stingere, a obligatiilor de plata accesorii ce pot face obiectul anularii, puteti depune notificare la organul fiscal competent prin care va manifestati intentia de a beneficia de anularea accesoriilor, pana la depunerea cererii de anulare.

          Notificarea privind intentia de a beneficia de anularea obligatiilor de plata accesorii si/sau a cererii de anulare a obligatiilor de plata accesorii le puteti descarca pe pagina de internet a A.N.A.F., accesand pentru notificare - link-ul http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/N_OMFP_2100_2020.pdf si pentru cerere - link-ul https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/Cerere_OUG_69_2020.pdf

 

III. Restructurarea obligatiilor bugetare[4]

 

In ce conditii se poate accesa restructurarea obligatiilor bugetare?

           

            Aceasta masura fiscala poate fi accesata de catre debitori, persoane juridice de drept public sau privat si consta in restructurarea obligatiilor bugetare restante la data de 31 iulie 2020, pe o perioada de maxim 7 ani, cu posibilitatea anularii obligatiilor de plata accesorii. De asemenea, puteti beneficia de anularea a maxim 50% din obligatiile bugetare principale daca achitati pana la data depunerii cererii, maxim 15% din obligatiile bugetare principale datorate.

          Pentru a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, trebuie sa indepliniti cumulativ urmatoarele conditii:

          a) sa nu indepliniti conditiile pentru a beneficia de esalonarea la plata reglementata de Codul de procedura fiscala;

          b) sa prezintati un plan de restructurare si un test al creditorului privat prudent, intocmite de un expert independent;

          c) sa nu va aflati in procedura insolventei la data emiterii deciziei de aprobare a restructurarii obligatiilor bugetare. In cazul in care va aflati in procedura insolventei si doriti restructurarea obligatiilor bugetare puteti notifica organul fiscal cu privire la intentia dumneavoastra, cu conditia ca pana la data emiterii deciziei de aprobare a cererii de restructurare sa iesiti din aceasta procedura;

          d) sa nu va aflati in dizolvare;

          e) sa aveti indeplinite obligatiile declarative, potrivit vectorului fiscal, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

          f) sa indepliniti testul creditorului privat prudent.

          In situatia in care intentionati sa beneficiati de restructurarea obligatiilor bugetare puteti depune la organul fiscal o notificare in acest sens, pana la data de 31 martie 2021, iar cererea de restructurare a obligatiilor bugetare o puteti depune pana la data de 30 iunie 2021.

                   

                          Sef administratiei,                                              

                       Dorina Sanda CICIOC                                                  [1]                    Cap IV - Inlesniri la plata, art.184 - 208, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

                     O.P.A.N.A.F. nr. 90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central, cu modificarile si completarile ulterioare;

[2]                   Art. 206 din din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

[3]                 Cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

                      O.M.F.P. nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii

[4]              Cap I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

                O.M.F.P. nr. 2810/2019 prin care a fost aprobata procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare.

 

.

 

Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, incepand de astazi,  cererile pentru accesarea esalonarii la plata simplificate.

          In Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1104 din data de 19 noiembrie 2020, a fost publicat Ordinul presedintelui A.N.A.F. nr. 3896/2020 prin care a fost aprobata procedura de acordare a esalonarii la plata de catre organul fiscal central, in forma simplificata.

          Modelul cererii de esalonare la plata este prevazut in Anexa nr. 1 la Procedura de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central si poate fi descarcat pe pagina de internet a A.N.A.F., accesand pentru notificare - link-ul  http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/formulare/C_OPANAF_3896_2020.pdf.

          Contribuabilii persoane fizice si juridice pot accesa esalonarea la plata simplificata, pe o perioada de cel mult 12 luni, pentru obligatiile fiscale principale si accesorii datorate dupa data declararii starii de urgenta.

          Pentru a accesa esalonarea la plata simplificata nu este necesar sa se constituie garantii, ci trebuie doar indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

          a) sa se depuna o cerere pana la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sanctiunea decaderii. La cerere, se poate anexa graficul de esalonare cuprinzand cuantumul propus al ratelor de esalonare;

          b) sa nu se inregistreze obligatii fiscale restante la data declararii starii de urgenta, nestinse la data eliberarii certificatului de atestare fiscala. In cazul in care, la data starii de urgenta se inregistreaza astfel de obligatii fiscale restante, acestea trebuie stinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

          c) sa nu fie in procedura falimentului;

          d) sa nu fie in dizolvare;

          e) sa fie depuse toate declaratiile fiscale pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala;

          f) sa nu se fi stabilit raspunderea potrivit legislatiei privind insolventa si/sau raspunderea solidara, potrivit prevederilor art. 25 si 26 din Codul de procedura fiscala. Prin exceptie, daca actele prin care s-a stabilit raspunderea sunt definitive in sistemul cailor administrative si judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasa raspunderea a fost achitata, conditia se considera indeplinita.

          Pe perioada esalonarii la plata se pot depune doua cereri de modificare a esalonarii la plata - in situatia in care se doreste includerea in esalonare a obligatiilor care constituie conditie de plata, precum si doua cereri de mentinere a valabilitatii esalonarii la plata - in cazul in care a fost pierduta valabilitatea esalonarii la plata, ca urmare a neindeplinirii conditiilor.

          Cererea de esalonare la plata se solutioneaza in termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia.  La cerere nu se anexeaza alte documente, in afara propunerii de grafic de esalonare si nici nu este necesara constituirea de garantii.

 

 

          De asemenea, reamintim tuturor contribuabililor de facilitatile fiscale pe care le pot accesa pentru conformarea la plata obligatiilor fiscale, detaliate in anexa la comunicatul de presa:

     Esalonarea la plata conform Codului de procedura fiscala[1]

     Anularea obligatiilor de plata accesorii[2]

     Restructurarea obligatiilor bugetare[3]

 

                   

          Informatii suplimentare se pot obtine utilizand Formularul de contact disponibil pe pagina de Internet a institutiei noastre: www.anaf.ro sau telefonic, prin contactarea Serviciului de asistenta telefonica a contribuabililor - Call-center, la nr. de telefon 031.403.91.60.

 

          Asiguram toti contribuabilii de intreaga disponibilitate a Agentiei Fiscale de a oferi asistenta pentru indentificarea solutiilor optime, in vederea conformarii fiscale voluntare!

 

                            Sef administratiei,                                                  

                       Dorina Sanda CICIOC                                                  [1]                    Cap IV - Inlesniri la plata, art.184 - 208, din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;

                     O.P.A.N.A.F. nr. 90/2016 pentru aprobarea continutului cererii de acordare a esalonarii la plata si a documentelor justificative anexate acesteia, precum si a Procedurii de aplicare a acordarii esalonarii la plata de catre organul fiscal central, cu modificarile si completarile ulterioare;

[2]                 Cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale

                      O.M.F.P. nr. 2100/2020 pentru aprobarea Procedurii de anulare a obligatiilor de plata accesorii

[3]              Cap I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, cu modificarile si completarile ulterioare;

                O.M.F.P. nr. 2810/2019 prin care a fost aprobata procedura de aplicare a masurilor de restructurare a obligatiilor bugetare

 

0 comentarii2359 vizualizări20 noiembrie 2020
rss 2.0
rss 2.0